presume all round | presume low budget wie zijn wij? partners? contact?
 
 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak plannen?


Vul hier onder uw naam en telefoonnummer in.
Wij bellen u dan
zo spoedig mogelijk terug.

Naam:


Tel:
 
  DISCLAIMER  

ALGEMENE VOORWAARDEN
Van
Presume
Gevestigd te Heeswijk-Dinther

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Met het depot van deze Algemen Voorwaarden ter Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van PRESUME vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door PRESUME schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Heeswijk-Dinther, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken met personeel van PRESUME binden niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemen Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan PRESUME, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door PRESUME met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan PRESUME een opdracht tot het adviseren over of vervaardigen van communicatie- of reclame- uitingen, multimedia toepassingen, intra- of extranet toepassingen of aanverwante werkzaamheden wenst te verstrekken of verstrekt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. Met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden PRESUME slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.


2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. PRESUME is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door PRESUME gewerkte uren en de daadwerkelijk door PRESUME gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen veplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door PRESUME opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. vepakkings-, koeriers- en verzendkosten en/ of anderen op de goederen en/ of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 De prijzen in de offertes zijn uitluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.6 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is PRESUME niet hehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zij overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zij overgelegd.

2.7 Indien een opdracht uitblijft, behoudt PRESUME zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

2.8 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/ of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven klauren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de cataloge en brochures voorkomende afbeeldingen en/ of beschrijvingen worden derhalve voorgehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de oprachtgeven nemmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.9 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal PRESUME gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voor dat de gehle levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van andere tarieven, rechte, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijzingen en wisselkoersen, welke voor PRESUME kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

2.10 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de voor hem bestelde zaken voor hem ter beschikking liggen, diene deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan PRESUME het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtwege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

2.11 Indien opdrachtgever de zaken niet binnen de sub 10 van dit hoofdsuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de zaken, voorzover deze niet door de verzekeraar van PRESUME worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

2.12 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten PRESUME niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.


2.13 Bij ontwerp of vormgeving voor verpakkingen, winkelinrichtingen, standbouw e.d. zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en opgave van maten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen in maatvoering kunnen PRESUME op generlei wijze worden tegengeworpen. PRESUME levert slechts een artistiek idee; voor de technische of bouwkundige uitvoerbaarheid is PRESUME niet aansprakelijk.

2.14 Aanbiedingen zijn gebaseerd op gegevens, zoals door opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door PRESUME schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud worden schriftelijk vastgelegd en door opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling voor risico van opdrachtgever. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

2.15 Ontwikkeling van websites, multimedia toepassingen, communicatie- en of reclame- uitingen dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie worden derhalve aan opdrachtgever doorberekend.

2.16 De kosten van litho’s, cliche’s, stempels, matrijzen en stansgereedschappen e.d. alsmede van digitale informatiedragers zoals CD’s, Optical discs en Zipschijven worden aan opdrachtgever doorberekend. Niettegenstaande deze doorberekening blijven deze materialen eigendom van PRESUME, tenzij anders is overeengekomen.

3 OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling op opdracht bindt de opdrachtgever. PRESUME is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan PRESUME kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering
daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan PRESUME ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door PRESUME zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltlijk annuleert, is hij gehouden aan PRESUME alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien PRESUME zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen op gegeven opdrachten binden PRESUME eerst na schrifteljke acceptatie.

3.6 PRESUME behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.


3.7 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht(onderhoud website, hosting), worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd,

3.8 Bij opzegging van een opdracht voor opbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden.

3.9 Een overeenkomst, aangegaan voor een bepaalde periode, wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien opdrachtgever niet binnen drie maanden voor afloop van de contractsperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

4.LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoodstuk “Betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van PRESUME, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft PRESUME enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdracht-gever PRESUME bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door PRESUME schriftelijk is bevestigd.

4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij PRESUME wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet- tijdige levering/uitvoering door opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra-transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal PRESUME daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is PRESUME gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.

4.5 Alle leveringstijden worden door PRESUME steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van PRESUME eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.6 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan PRESUME kennis geeft, onverminderd het recht van PRESUME om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat PRESUME omgaan uitspraak doet of zij al of niet van dit rechts gebruik wenst te maken.


4.7 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met PRESUME voortvloeiende veplichting niet stipt nakomt, heeft PRESUME het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan PRESUME verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.8 PRESUME is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulka naar de mening van PRESUME een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.9 PRESUME zal van alle mondelinge gesprekken met opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan opdrachtgever zenden. Indien opdrachtgever niet binnen twee werdagen na ontvangst van een besprekingsverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit besprekingsverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door PRESUME geen aansprakelijkheid aanvaardt, tenzij deze telefonische contacten schriftelijk zijn bevestigd.

4.10 Bij detachering is het opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens PRESUME bij opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,-- voor elke overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.11 Indien PRESUME materialen of gegevens ( al dan niet door PRESUME vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die PRESUME gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft PRESUME ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.12 Indien op grond van een door bemiddeling van PRESUME gegeven opdracht tot levering van drukwerk de leverancier van het drukwerk ingevolge zijn Algemene Voorwaarden zich het recht voor behoud meer of minder te leveren en overeenkomstig de overeengekomen prijs in rekening te brengen is opdrachtgever aan deze meer/minder levering gebonden.

4.13 PRESUME verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.14 Indien tijdens de uitvoering van een door PRESUME aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan PRESUME onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft PRESUME het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt.De ten gevolge van een drgelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door PRESUME reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.15 Indien PRESUME een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij –tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering
van de opdracht.


5 OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door PRESUME over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor het gereedmaken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met PRESUME overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan PRESUME door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan PRESUME van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal PRESUME daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting PRESUME het reeds uitgevoerd deel van de opdracht te vergoeden.

6 DETACHERING

6.1 Indien personeel van PRESUME bij opdrachtgever wordt gedetacheerd is opdrachtgever verantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.

6.2 Bij detachering is opdrachtgever gehouden voor het bij hem te werk gestelde personeel een verzekering af te sluiten voor arbeidsongeschiktheid ten gevolgen van een bedrijfsongeval.

6.3 Opdrachtgever is gehouden, indien een bedrijfsongeval plaatsvindt waarbij personeel van PRESUME is betrokken zorg te dragen voor een deugdelijke ongevalsrapportage.

6.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidseisen op ieder werk, waar personeel van PRESUME wordt ingezet.

6.5 PRESUME is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verduistering van waardevolle materialen.


7 KLACHTEN EN GARANTIE

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. PRESUME is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van PRESUME als bindend.

7.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan PRESUME worden gemeld, terwijl de be- of verwerking respectievelijk verspreiding onverwijld dient te worden gestaakt.

7.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.4 Opdrachtgever zal alle door PRESUME voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door PRESUME in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.5 Indien PRESUME een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

7.6 PRESUME aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.7 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft PRESUME niet; met name zal PRESUME in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

7.8 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.9 Voor door derden door bemiddeling van PRESUME geleverde zaken is PRESUME nimmer gehouden aan verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

7.10 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepaling zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door PRESUME zijn bevestigd.

7.11 Voor sitehosting door derden door bemiddeling van PRESUME is PRESUME nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de desbetreffende hosting partij verstrekte garantie

7.12 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

7.13 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.


8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 PRESUME draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door PRESUME te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

8.2 PRESUME aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

8.3 In geen geval aanvaardt PRESUME aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

8.4 Indien PRESUME in opdracht van opdrachtgever een product ontwikkelt, zal zij het ontwerp en proefmodel aan opdrachtgever voor akkoord voorleggen. Met het geven van dit akkoord neemt opdrachtgever alle aansprakelijkheid voor het juist functioneren van de definitieve productie over, zolang de definitieve producten overeenstemmen met het geaccordeerde model.

8.5 PRESUME aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door haar vervaardigde presentaties, websites, reclame- of andere multimedia uitingen.

8.6 PRESUME aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.

8.7 Evenmin aanvaardt PRESUME enige aansprakelijkheid voorverlies of verminking van via digitale informatiedragers of E-mail aangeleverde gegevens. Opdrachtgever of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens immer op juistheid en volledigheid te controleren.

8.8 Voor de door PRESUME via haar internet of intranet sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door PRESUME geen enkele aansprakelijkheid genomen. PRESUME aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

8.9 Opdrachtgever is gehouden PRESUME schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen PRESUME instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

8.10 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

8.11 Door het geven van een opdracht tot fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij PRESUME in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.

8.12 Opdrachtgever is gehouden voor websites software een acceptatietest te ontwikkelen. PRESUME aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of onvolkomenheden aan de ontwikkelde software, voorzover deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn gekomen.


8.13 De aanwezigheid van fouten (bugs) in websites software die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van PRESUME gaat nimmer verder, dan in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.

8.14 PRESUME verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen alsmede de haar toevertrouwde materialen, zoals dia’s videotapes, cinefilms, documenten en andere te reproduceren of op te nemen materialen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.

8.15 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan PRESUME of voor wijziging daarvan, is PRESUME niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor de rekening van de opdrachtgever.

8.16 Adviezen worden door PRESUME naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.17 PRESUME aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede te gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan PRESUME zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.18PRESUME aanvaardt voor door haar opgestelde begroting en prognose geen enkele aansprakelijkheid voor de realisatie van de ingeschatte toekomstige ontwikkelingen.

8.19 PRESUME aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel afwijkt van de prognose of verwachting, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.

8.20 Indien PRESUME namens opdrachtgever opdracht geeft tot levering van drukwerk, premiums of andere reclame-artikelen of opdracht geeft aan derden tot het verrichten van werkzaamheden wordt door PRESUME geen enkele aansprakelijkheid genomen met betrekking tot de hoedanigheid van deze leveranties, ook niet wanneer deze leveranties door PRESUME aan opdrachtgever worden gefactureerd. PRESUME treedt ten deze slechts op als intermediair tussen opdrachtgever en leverancier.

8.21 Indien opdrachtgever een druk- of tekstproef voor akkoord heeft getekend neemt PRESUME geen aansprakelijkheid voor eventuele niet opgemerkte fouten.

8.22 Indien opdrachtgever het geven van de uiteindelijke goedkeuring van drukproeven, drukwerk of ander reclamemateriaal of reclame-uitingen aan PRESUME opdraagt, blijft desalniettemin de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze goedkeuring bij opdrachtgever berusten.

8.23 Bij advertentieplaatsingen neemt PRESUME geen enkele verantwoordelijkheid voor de tijdige plaatsing, nog voor de hoedanigheid van de plaatsing. De aansprakelijkheid van PRESUME gaat nimmer verder, dan bij niet- of bij onjuiste plaatsing te trachten de advertentie nogmaals juist geplaatst te krijgen.

9 RECLAME

9.1 Het gebruiksrecht van een te leveren website gaat –niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met PRESUME gesloten overeenkomsten is nagekomen:
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door PRESUME verrichte of te verrichten diensten:
-eventuele vorderingen wegens niet nakomning door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2 Bij niet tijdige betaling van een geleverde website is PRESUME gerechtigd de website op non actief te zetten totdat betaling overeenkomstig het gestelde sub 9.1 komt aan opdrachtgever –met in achtname van het in de navolgende artikelen gestelde- het gebruiksrecht van de geleverde website op de overeengekomen lokatie toe.

9.3 Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 9.1 komt aan opdrachtgever –met in achtname van het in de navolgende artikelen gestelde- het gebruiksrecht van de geleverde website op de overeengekomen lokatie toe.

9.4 PRESUME behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwepen, schetsen en calculaties, ook waneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.5 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde onwerpen, tekeningen, schetsen, teksten, marketingsstrategieën, communicatieconcepten, werkwijzen, adviezen en calculaties alsmede de in het kader van de opdracht meegeleverde standaard software zoals fonts e.d. sechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

9.6 Alle rechten van indrustriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht, beeldrecht en copyright, met betrekking tot de van PRESUME afkomstige of door PRESUME gebruikte ontwerpen, teksten, marketingsstrategieën, communicatieconcepten, werkzijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreembaar eigendom van PRESUME, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming hiervan van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten –openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan PRESUME voorbehouden.

9.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of reclame-uiting van PRESUME te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp of reclame-uiting van PRESUME betreft, zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van PRESUME. PRESUME kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

9.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is oevereengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.

9.9 PRESUME is ten allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp of reclame-uiting te ( laten) vermelden of verwijderen, zij het door middel van een banner zij het op een andere manier; het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp of reclame-uiting zonder vermelding van de naam van PRESUME openbaar te maken of te vemenigvuldigen.

9.10 PRESUME heeft- tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.

9.11 PRESUME heeft voor promotionele doeleinden het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp vewezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

9.12 Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdrachtgever rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijden contact op te nemen met PRESUME.

9.13 PRESUME is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor de opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

9.14 Indien bij standbouw is overeengekomen, dat opdrachtgever het standmateriaal in eigendom verkrijgt, wordt hiermede slechts het beeldmateriaal c.q. de reclamedragers bedoeld. Het materiaal waarmede de stand is opgebouwd blijft –tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- eigendom van de standbouwer.


10 BETALING

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag € 20.000,- of hoger, of wanneer dit bedrag naar de mening van PRESUME daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.Deze betaling dient binnen tien dagen na verzoek te geschieden . PRESUME is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen .

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse Munt.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan tien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldig zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, welke PRESUME moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening, van de opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €250,-.

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door PRESUME doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van PRESUME zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan PRESUME cederen. Opdrachtgever verleent PRESUME reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.


10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft PRESUME het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door PRESUME te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien PRESUME aanleiding ziet zulks te verlangen.

10.7 Indien opdrachtgever kiest voor een aanbieding met als tegenprestatie een vooruitbetaling, dan dient deze vooruit betaling binnen tien dagen van de opdracht te geschieden.

11. GESCHILLEN

11.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

11.2 Op alle overeenkomsten en transacties van PRESUME is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

12 Slotbepaling

12.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij PRESUME.

 
 
  COPYRIGHT PRESUME 2005